Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE BERNO ACCOUNTANTS

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie, mede door wijziging van wet- of regelgeving, verouderd of niet meer correct is. Tevens geldt dat de inhoud van deze website niet is gericht op gebruik door bezoekers in een ander land of andere jurisdictie dan Nederland.

De gegevens op de website van Berno Accountants zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als vervanging van een professioneel advies of oordeel van een accountant of belastingadviseur. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Voor een advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van de accountants of adviseurs van Berno Accountants.

Berno Accountants is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links op de website Berno Accountants kunnen leiden naar informatie die niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd en/of bijgehouden. Berno Accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op gelinkte websites.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Berno Accountants.

DISCLAIMER E-MAIL-BERICHTEN BERNO ACCOUNTANTS

De informatie in de e-mail-berichten, verzonden door Berno Accountants is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de e-mail verzonden door Berno Accountants, het te kopieren of te verstrekken aan derden.

Indien u de e-mail, verzonden door Berno Accountants, abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en desbetreffend bericht te wissen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en wijzen iedere aansprakelijkheid af in verband met, en voor de gevolgen van, eventuele schade van een (on)juiste en (on)volledige verzending en ontvangst van de inhoud en van de e-mail en eventuele bijlage(n) verzonden door Berno Accountants.

Er mag van uitgegaan worden dat het e-mailbericht (en eventuele bijlagen) verzonden door Berno Accountants vrij is van virussen, doch het blijft de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de benodigde virus-checks uit te voeren.

KLACHTENREGELING BERNO ACCOUNTANTS
(laatst aangepast 23 mei 2008)

Inleiding
Berno Accountants hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met B. van den Noort.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het Klachtenformulier (Klik hier om het klachtenformulier te downloaden). U kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van de heer B. van den Noort. Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: B. van den Noort zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren. Overigens willen wij nog benadrukken dat uw klacht geen enkele nadelige invloed heeft op uw rechtspositie richting Berno Accountants.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Berno Accountants